Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội trong tình hình mới (20:35 12/12/2021)


HNP - Ngày 6/12, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Đề án số 11-ĐA/TU về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội trong tình hình mới.

Đề án xác định rõ mục tiêu, yêu cầu, phạm vi, đối tượng áp dụng và nguyên tắc thực hiện… Về mục tiêu: 100% chi bộ thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt thường kỳ hằng tháng và sinh hoạt chuyên đề theo quy định; chấp hành nghiêm túc nguyên tắc sinh hoạt Đảng; các chi bộ có đầy đủ tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ. 100% chi bộ thực hiện đầy đủ nội dung, đúng quy trình các bước tổ chức sinh hoạt chi bộ. Tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng đạt từ 90% trở lên (trừ số đảng viên được miễn sinh hoạt Đảng). 100% đảng viên đang công tác được chi bộ phân công nhiệm vụ cụ thể thực hiện nghị quyết, kết luận hằng tháng của chi bộ hoặc nghị quyết, kết luận chuyên đề. 100% bí thư, phó bí thư chi bộ, chi ủy viên chi bộ được bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đảng; cập nhật kiến thức mới.
 
Đề án của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội là đề án khung, Ban Thường vụ các quận, huyện, thị ủy, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy căn cứ nội dung đề án và đặc điểm, tình hình cơ sở, chỉ đạo xây dựng đề án, kế hoạch, hướng dẫn nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cụ thể phù hợp tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Việc tổ chức thực hiện đề án nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đặt dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ các quận, huyện, thị ủy, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy; cấp ủy cấp trên trực tiếp của chi bộ, phát huy vai trò, trách nhiệm của các đồng chí cấp ủy viên cấp trên theo dõi, phụ trách đơn vị, địa bàn, cơ sở.
 
Đề án cũng xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Cụ thể: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên về vị trí, vai trò của sinh hoạt chi bộ và việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.
 
Bên cạnh đó, thực hiện đúng quy định, nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, nền nếp sinh hoạt chi bộ, nâng cao chất lượng điều hành, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ. Tập trung đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ. Nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết (kết luận), tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả nghị quyết (kết luận). Quan tâm xây dựng, củng cố, kiện toàn đội ngũ chi ủy viên, trước hết là bí thư chi bộ. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Thu Hằng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t