HNP - Ngày 16/7, Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 97-KH/TU, triển khai tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 26/3/2008, của Bộ Chính trị (Khóa X) về “Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới”.

Xem chi tiết...

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 96-KH/TU về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 9/7, Ban Tuyên giáo Thành ủy ban hành Văn bản số 1407-CV/BTGTU về việc đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 10 năm mở rộng địa giới hành chính Thủ đô.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 3/7, Thành ủy Hà Nội ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TU Nghị quyết Hội nghị lần thứ 14 BCH Đảng bộ Thành phố (khóa XVI).

Xem chi tiết...

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 1459-TB/TU, truyền đạt Kết luận của đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Chủ nhiệm Chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm thành phố Hà Nội tại cuộc họp Ban Chủ nhiệm Chương trình.

Xem chi tiết...

HNP - Trong nội dung Công văn số 1397-CV/BTGTU, ban hành ngày 3/7, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội yêu cầu sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ Năm, Quốc hội khóa XIV.

Xem chi tiết...

HNP - Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Công văn số 1396-CV/BTGTU yêu cầu sở, ngành liên quan, Ban Tuyên giáo quận, huyện, thị ủy triển khai tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 2/7, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 110-KH/BTGTU, tổ chức đoàn phóng viên báo chí Trung ương và Hà Nội đi thực tế phục vụ công tác tuyên truyền 10 năm mở rộng địa giới hành chính Thủ đô.

Xem chi tiết...

HNP - Trong 2 ngày, 2-3/7/2018, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVI tổ chức Hội nghị lần thứ 14 để bàn và quyết định một số nội dung quan trọng. Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã chủ trì và phát biểu kết luận Hội nghị. Cổng Giao tiếp điện tử Thành phố trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Bí thư Thành ủy.

Xem chi tiết...

HNP - Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Hướng dẫn số 62-HD/BTGTU về công tác thông tin, tuyên truyền góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố trong thời gian tới.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem