HNP - Ngày 30/11, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Chỉ thị số 09-CT/TU về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025 và đến năm 2030”.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 17/11, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Quy định số 07-QĐ/TU về “Luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức thuộc Thành phố”.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 10/11, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 51-KH/TU về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030”.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 11/11, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Thông tri số 03-TT/TU về lãnh đạo đại hội các hội hữu nghị, tổ chức thành viên và Đại hội đại biểu Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 10/11, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 50-KT/TU về thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TƯ ngày 6/7/2021 của Ban Bí thư về “Tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030”.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 5/11, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 49-KH/TU về tổ chức hội thảo khoa học cấp Thành phố “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong thực tiễn Thủ đô”.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 28/10, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Quy định số 06-QĐ/TU về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ thành phố Hà Nội. Quy định này thay thế Quy định kèm theo Quyết định số 4963-QĐ/TU ngày 26/10/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy và có hiệu lực từ ngày 01/11/2021.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 2/11, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 36-HD/BTGTU về thực hiện một số nội dung Kế hoạch số 39-KH/TU ngày 21/9/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 30/10, Thành ủy Hà Nội ra Thông báo số 540-TB/TU nêu Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 28/10, Thành ủy Hà Nội ban hành Quyết định số 1841-QĐ/TU về việc ban hành Quy định đánh giá, xếp loại hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem