HNP - Trong nội dung Công văn số 1822-CV/BTGTU, ban hành ngày 17/4, Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các sở, ngành, Đảng ủy khối trực thuộc Thành ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, Thường trực Ban Tuyên giáo các quận, huyện, thị ủy, các cơ quan báo chí thành phố nâng cao chất lượng và tiến độ báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Xem chi tiết...

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 130-KH/TU, triển khai thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/1/2019, của Ban Bí thư “về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”.

Xem chi tiết...

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Quy định số 6078-QĐ/TU về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Tổ chức Thành ủy.

Xem chi tiết...

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Quy định số 6077-QĐ/TU về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Xem chi tiết...

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Quy định số 6076-QĐ/TU về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Dân vận Thành ủy.

Xem chi tiết...

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Quy định số 6075-QĐ/TU về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Nội chính Thành ủy.

Xem chi tiết...

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Quy định số 6074-QĐ/TU về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Văn phòng Thành ủy Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 8/4, Ban Tuyên giáo Thành ủy ban hành Hướng dẫn số 78-HD/BTGTU về tuyên truyền, kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh, Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2019).

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 9/4, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Thông báo số 1891/TB/TU về kết luận Hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy, quý I/2019.

Xem chi tiết...

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 1875-TB/TU truyền đạt Kết luận của đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy tại buổi làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem