HNP - Ngày 15/8, Ban Chỉ đạo Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 785-TB/BCĐ, truyền đạt kết luận của đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy tại cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện giữa nhiệm kỳ và thực hiện 2 bộ Quy tắc ứng xử.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 13/8, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 1510-TB/TU truyền đạt Kết luận của Thường trực Thành ủy về khắc phục mưa lũ, ứng ngập tại một số huyện trên địa bàn Thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa có Hướng dẫn số 63-HD/BTGTU về tuyên truyền kết quả 15 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư và 03 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 9/8, Thành ủy Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 02-HD/TU về thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 3/10/2017 và Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 2/2/2018, của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII.

Xem chi tiết...

HNP - Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Công văn số 1440-CV/BTGTU, yêu cầu Ban Tuyên giáo quận, huyện, thị ủy; Đảng ủy khối, trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố; Sở Thông tin và Truyền thông, Văn hóa và Thể thao; các báo, đài, bản tin, Cổng Giao tiếp điện tử thành phố tập trung cho tuyên truyền phòng, chống thiên tai.  

Xem chi tiết...

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 1485-TB/TU về kết luận Hội nghị giao ban trực tuyến Thường trực Thành ủy - HĐND - UBND Thành phố với lãnh đạo quận, huyện, thị xã Quý II năm 2018.

Xem chi tiết...

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 1462-TB/TU, truyền đạt kết luận của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Chương trình số 02-CTr/TU, ngày 26/4/2016, của Thành ủy.

Xem chi tiết...

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 94B-KH/TU, tổ chức Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ I - năm 2018. Danh nghĩa tổ chức là Thành ủy Hà Nội, Cơ quan Thường trực Giải là Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Xem chi tiết...

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 94A-KH/TU, tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của TP Hà Nội lần thứ I - năm 2018. Danh nghĩa tổ chức là Thành ủy Hà Nội, cơ quan Thường trực giải là Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 16/7, Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 97-KH/TU, triển khai tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 26/3/2008, của Bộ Chính trị (Khóa X) về “Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới”.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem