HNP - Ngày 22/02, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 138-TB/TU về kết luận của Thường trực Thành ủy Hà Nội tại hội nghị về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 20/02, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 137-TB/TU, kết luận của đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy tại buổi làm việc với Quận ủy Long Biên.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 09/02, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội có Hướng dẫn số 16-HD/BTGTU về công tác văn hóa, văn nghệ thành phố Hà Nội năm 2021.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 20/02, Thành ủy Hà Nội có Thông báo số 136-TB/TU về kết luận của Thường trực Thành ủy tại buổi làm việc với Sở Du lịch và ngành Du lịch.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 19/02, Thành ủy Hà Nội ban hành Quyết định số 812-QĐ/TU về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo xây dựng Đảng và các đoàn thể Nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, giai đoạn 2020-2025.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 17/02, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 133-TB/TU, kết luận của Thường trực Thành ủy về một số nhiệm vụ trọng tâm sau Tết nguyên đán Tân Sửu 2021.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 17/02, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 16-KH/TU về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 01/12/2011, của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020” gắn với đánh giá thực hiện Chỉ thị 10-CT/TU, ngày 9/7/2012, của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao Thủ đô đến năm 2020” trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 04/02, Văn phòng Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 55-TB/VPTU, kết luận kiểm tra về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Đan Phượng.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 04/02, Văn phòng Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 54-TB/VPTU, kết luận kiểm tra về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Quốc Oai.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 04/02, Văn phòng Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 53-TB/VPTU, kết luận kiểm tra về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Thanh Trì.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem