HNP - Ngày 19/11, Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 107-KH/TU, triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng.

Xem chi tiết...

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 1608-TB/TU, truyền đạt kết luận của đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy tại buổi gặp gỡ, đối thoại với đại biểu phụ nữ Thủ đô.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 16/11, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội có Hướng dẫn số 67-HD/BTGTU về Tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU, ngày 31/10/2018, của Ban Thường vụ Thành ủy về “Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trong công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 12/11, Ban Tuyên giáo Thành ủy có Hướng dẫn số 66-HD/BTGTU, tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 8/11, Thành ủy Hà Nội có Thông báo số 1602-TB/TU truyền đạt kết luận của đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tại Hội nghị giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng quý III/2018.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 6/11, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội có Công văn số 1572-CV/BTGTU đề nghị các đơn vị triển khai công tác tuyên truyền kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11/2018.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 2/11, BCĐ Chương trình 04-CTr/TU có Thông báo số 1104-TB/BCĐ truyền đạt kết luận của đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, Trưởng BCĐ Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy và Kế hoạch 165/KH-UBND Thành phố 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018.  

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 01/11, Thành ủy Hà Nội ban hành Chương trình hành động số 23-CTr/TU, thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018, của Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Xem chi tiết...

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 1587-TB/TU truyền đạt kết luận của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy kiểm tra việc thực hiện Chương trình tại huyện Mê Linh.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 26/10, Thành ủy Hà Nội ban hành Quyết định số 4963-QĐ/TU, Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, cơ chế hoạt động và mối quan hệ công tác của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem