HNP - Ngày 8/11, Thành ủy Hà Nội có Thông báo số 1602-TB/TU truyền đạt kết luận của đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tại Hội nghị giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng quý III/2018.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 6/11, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội có Công văn số 1572-CV/BTGTU đề nghị các đơn vị triển khai công tác tuyên truyền kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11/2018.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 2/11, BCĐ Chương trình 04-CTr/TU có Thông báo số 1104-TB/BCĐ truyền đạt kết luận của đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, Trưởng BCĐ Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy và Kế hoạch 165/KH-UBND Thành phố 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018.  

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 01/11, Thành ủy Hà Nội ban hành Chương trình hành động số 23-CTr/TU, thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018, của Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Xem chi tiết...

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 1587-TB/TU truyền đạt kết luận của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy kiểm tra việc thực hiện Chương trình tại huyện Mê Linh.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 26/10, Thành ủy Hà Nội ban hành Quyết định số 4963-QĐ/TU, Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, cơ chế hoạt động và mối quan hệ công tác của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 29/10, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 1592-TB/TU về kết luận của đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình số 01-CTr/TU (khóa XVI) tại Hội nghị đánh giá kết quả công tác quý III/2018.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 31/10, Thành ủy Hà Nội ban hành Chỉ thị số 24-CT/TU về việc nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Măt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trong công tác PCCC&CNCH trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 26/10, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 123-KH/BTGTU về đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ứng xử văn hóa và đấu tranh phòng, chống các hành vi bạo lực trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2018 - 2020.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 17/10, Ban Tuyên giáo Thành ủy ban hành Hướng dẫn số 65-HD/BTGTU triển khai đợt sinh hoạt chính trị và công tác tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem