HNP - Ngày 19/11, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 07-HD/BTGTU về công tác thông tin, tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 18/11, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 04-KH/TU về nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII, Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 16/11, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội có Báo cáo số 11-BC/TU về tổng kết thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019, của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 10/11, Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội có Báo cáo số 08-BC/TU về đánh giá kết quả thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI về công tác dân vận.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 10/11, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 06-HD/BTGTU về tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Anh, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam (01/12/1920 - 01/12/2020).

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 10/11, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 05-HD/BTGTU về tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2020).

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 10/11, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 04-HD/BTGTU về tuyên truyền kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 - 28/11/2020).

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 11/11, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 24-TB/TU về “Kết luận của Thường trực Thành ủy về phân công các đồng chí Thường trực Thành ủy làm Trưởng Ban chỉ đạo các chương trình công tác lớn của Thành ủy khóa XVII”. 

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 12/11, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Chỉ thị 01-CT/TU về đẩy mạnh công tác chuẩn bị đăng cai Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 31 và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á (ASEAN Para Games) lần thứ 11 năm 2021, tại Thủ đô Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 6/11, Thành ủy Hà Nội ban hành Đề án số 02-ĐA/TU về tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020).

Xem chi tiết...

Bài viết Xem