HNP - Ngày 14/6, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 3215/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục các vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung trên địa bàn thành phố Hà Nội và tiêu chí sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 136/KH-UBND, triển khai tổ chức Hội thảo khoa học cấp thành phố về “Cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của thành phố Hà Nội”.

Xem chi tiết...

HNP - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 135/KH-UBND, triển khai tập huấn công tác xã hội trong trường học và kỹ năng nghề công tác xã hội cho cán bộ, nhân viên làm công tác xã hội của thành phố năm 2019.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 11/6, UBND TP Hà Nội ban hành Văn bản số 2396/UBND-ĐT về việc tăng cường kiểm soát loài tôm hùm nước ngọt (Procambarus clarkii) thuộc danh mục loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 10/6, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3097/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 10/6, UBND TP ban hành Văn bản số 2386/UBND-KGVX về việc báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 6/6, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3028/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách để kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào viên chức không qua thi tuyển năm 2019 đối với các trường hợp đạt thành tích cao trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao thuộc Sở Văn hóa và Thể thao.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 7/6, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 3066/QĐ-UBND về việc phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các Sở và cơ quan ngang Sở, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 10/6, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 133/KH-UBND, triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy trên địa bàn Thành phố năm 2019.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 11/6, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 134/KH-UBND, triển khai xây dựng hồ sơ “Hà Nội - thành phố sáng tạo" đề cử tham gia mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem