HNP - Ngày 13/8, UBND TP ban hành Văn bản số 3706/UBND-KSTTHC, thực hiện triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ/CP, ngày 23/4/2018 của Chính phủ trong giải quyết các TTHC.

Xem chi tiết...

HNP - Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 241/TB-VP, truyền đạt kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý tại buổi làm việc về thực hiện Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 16/4/2018 của UBND thành phố triển khai Kế hoạch số 73-KH/TU ngày 27/1/2018 của Thành ủy; Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về "Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 13/8, UBND TP Hà  Nội ban hành Quyết  định số 4128/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục TTHC mới, TTHC bãi bỏ lĩnh vực môi trường thuộc chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 13/8, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 159/KH-UBND về Thực hiện Đề án cơ cấu lại đầu tư công giai đọan 2018-2020 và định hướng đến năm 2025.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 13/8, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4125/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án thực hiện Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2020.

Xem chi tiết...

HNP - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 3669/UBND-KT, yêu cầu sở, ngành liên quan thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 276/TB-VPCP, ngày 3/8/2018, của Văn phòng Chính phủ.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 10/8, UBND TP Hà Nội ban hành Văn bản số 3686/UBND-KGVX về triển khai thuê dịch vụ CNTT của thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 6206/VP-KT, đề nghị sở, ngành liên quan thống kê và có giải pháp ổn định nguồn cung mặt hàng thịt lợn.

Xem chi tiết...

HNP - Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 6174/VP-KT, đề nghị sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 6204/VP-KT đề nghị sở, ngành liên quan, UBND quận, huyện, thị xã tổ chức kiểm tra thẩm định đề án, chương trình giảng dạy đối với cơ sở giáo dục đăng ký mô hình chất lượng cao.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem