HNP – Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà vừa ký ban hành Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 13/6/2024 về việc thực hiện Chương trình hành động số 32-CTr/TU ngày 04/04/2024 của Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”.

Xem chi tiết...

HNP – Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 12/6/2024 về việc khắc phục các hạn chế, tồn tại về lĩnh vực kinh tế đã chỉ ra sau kiểm điểm năm 2023.

Xem chi tiết...

HNP – Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 3120/QĐ-UBND ngày 13/6/2024 về việc phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Xúc tiến thương mại và Thương mại quốc tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP – Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh ký ban hành Quyết định số 3133/QĐ-UBND ngày 14/6/2024 về việc thành lập Ban Tổ chức, Tổ giúp việc Ban Tổ chức Triển lãm: “Thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội của Thủ đô 70 năm xây dựng và phát triển”.

Xem chi tiết...

HNP – Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 3091/QĐ-UBND ngày 12/6/2024 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Chăn nuôi, Thú y và Thuỷ sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP – Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 3124/QĐ-UBND ngày 14/6/2024 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trong lĩnh vực luật sư, công chứng, trọng tài thương mại, thừa phát lại, tư vấn pháp luật, đấu giá tài sản, hòa giải thương mại, giám định tư pháp thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP – Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Hồng Sơn vừa ký ban hành Quyết định số 3105/QĐ-UBND ngày 13/6/2024 về việc thành lập khối thi đua thuộc Báo Hà Nội mới.

Xem chi tiết...

HNP – Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Hồng Sơn vừa ký ban hành Quyết định số 3104/QĐ-UBND ngày 13/6/2024 về việc thành lập khối thi đua thuộc Báo Kinh tế và Đô thị.

Xem chi tiết...

HNP – Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà đã ký Quyết định số 3037/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 về việc xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP – Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 3038/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 về việc phê duyệt danh mục các thành phần hồ sơ trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình cần số hóa theo yêu cầu quản lý của UBND thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem