slogan
Tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Thành ủy trong quý II và 9 tháng cuối năm 2021

HNP - Ngày 12/4, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 212-TB/TU về kết luận của Thường trực Thành ủy về các nhiệm vụ trọng tâm của Thành ủy trong quý II và 9 tháng cuối năm 2021.


Rà soát công tác trồng, chăm sóc, duy tu duy trì cây xanh trên các tuyến đường, tuyến phố mới

HNP - Ngày 12/4, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội có Văn bản số 88/HĐND-VP đề nghị UBND thành phố báo cáo một số nội dung để phục vụ triển khai thực hiện Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015; Chương trình công tác năm 2021; Chương trình 03-CTr/TU của Thành ủy khóa XVII. 


Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2021

HNP - Ngày 12/4, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 215/TB-VP về kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) thành phố về việc triển khai nhiệm vụ BHXH, BHYT 9 tháng cuối năm 2021 trên địa bàn thành phố.


Số: 1038/UBND-KT

Về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành