slogan
Xây dựng Nghị quyết chuyên đề về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô

HNP - Ngày 9/4, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 22-KH/TU về triển khai xây dựng Nghị quyết chuyên đề về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô, giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.


Rà soát công tác trồng, chăm sóc, duy tu duy trì cây xanh trên các tuyến đường, tuyến phố mới

HNP - Ngày 12/4, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội có Văn bản số 88/HĐND-VP đề nghị UBND thành phố báo cáo một số nội dung để phục vụ triển khai thực hiện Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015; Chương trình công tác năm 2021; Chương trình 03-CTr/TU của Thành ủy khóa XVII. 


Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2021

HNP - Ngày 12/4, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 215/TB-VP về kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) thành phố về việc triển khai nhiệm vụ BHXH, BHYT 9 tháng cuối năm 2021 trên địa bàn thành phố.


Số: 1038/UBND-KT

Về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành