slogan
Chuẩn bị tổng kết 10 năm công tác lãnh đạo của Đảng về dạy nghề cho lao động nông thôn

HNP - Ngày 18/5, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 77-KH/TU về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TƯ, ngày 5/11/2012, của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn” trên địa bàn thành phố Hà Nội.


HĐND Thành phố họp kỳ chuyên đề xem xét, quyết nghị chủ trương về Dự án đường Vành đai 4

HNP - Ngày 13/5, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Thông báo số 20/TB-HĐND về việc tổ chức kỳ họp chuyên đề HĐND thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026, để xem xét về chủ trương bố trí, cân đối  vốn cho dự án đầu tư xây dựng Đường Vành đai  4 – Vùng Thủ đô.


Rà soát, chấn chỉnh hoạt động đấu giá tài sản

HNP - Ngày 19/5, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 1509/UBND-NC về việc rà soát, chấn chỉnh hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố.


Số: 1702/QĐ-UBND

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội