slogan
9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa

HNP - Ngày 2/2, Thành ủy Hà Nội ban hành Chương trình hành động số 21-CTr/TU, thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.


Khảo sát công tác quản lý lễ hội trên địa bàn huyện Đông Anh

HNP - Sáng 3/2, các Ban HĐND thành phố Hà Nội đã khảo sát công tác quản lý lễ hội trên địa bàn huyện Đông Anh.


Chủ động tuyên truyền kịp thời nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

HNP - Ngày 1/2, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 38/KH-UBND về tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội năm 2023.


Số: 725/QĐ-UBND

Phê duyệt Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2023