slogan
Đánh giá toàn diện kết quả triển khai 15 năm xây dựng, phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới

HNP - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 124-KH/TU về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TƯ của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.


Phát động phong trào thi đua trong hoạt động HĐND các cấp thành phố Hà Nội năm 2023

HNP - HĐND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 02/KH-HĐND ngày 27/01/2023 về phát động phong trào thi đua trong hoạt động HĐND các cấp thành phố Hà Nội năm 2023, với chủ đề: “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp”.


Đẩy mạnh hoạt động truyền thông, quảng bá, xúc tiến du lịch trên các nền tảng mạng xã hội

HNP - Ngày 19/1, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 33/KH-UBND hội nhập quốc tế thành phố Hà Nội năm 2023.


Số: 219/UBND-TH

Về việc triển khai Nghị quyết số 05/NQ-CP ngày 09/01/2023 của Chính phủ về Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2022