HNP - Ngày 25/11, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 5513/UBND-KT về tập trung nguồn lực và khẩn trương triển khai các biện pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 26/11, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 228/KH-UBND về tổng kết 5 năm thực hiện Kế hoạch số 138/KH-UBND, ngày 15/7/2016, của UBND thành phố về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi của Thủ đô Hà Nội, giai đoạn 2016 - 2020.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 26/11, UBND thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị số 17/CT-UBND về việc tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2021.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 24/11, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5236/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên cấp huyện.  

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 23/11, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5228/QĐ-UBND về việc phê duyệt khoản viện trợ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc (ủy quyền cho Quỹ Giao lưu văn hóa quốc tế Hàn Quốc) tài trợ cho Thư viện Hà Nội.  

Xem chi tiết...

Bài viết Xem