HNP - Ngày 13/01, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 259/QĐ-UBND về việc Phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Xây dựng.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 14/01, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 10/KH-UBND về thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg, ngày 28/5/2020, của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 14/01, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 116/UBND-ĐT yêu cầu các sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã tổng kết, đánh giá thi hành Luật Đất đai.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 13/01, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 261/QĐ-UBND về việc Phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ năm 2021.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 13/01, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 352/VP-KT đề nghị các sở, ngành liên quan thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền về đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem