HNP - Ngày 14/3, UBND huyện Gia Lâm ban hành Kế hoạch số 101/KH-UBND về tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc huyện Gia Lâm.

Xem chi tiết...

HNP - Theo Thông báo số 57/TB-UBND, ngày 14/3 của UBND quận Cầu Giấy, quận tuyển dụng 21 chỉ tiêu công chức cấp phường.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 14/3, UBND quận Cầu Giấy có Thông báo số 56/TB-UBND về tổ chức tuyển dụng công chức làm việc tại UBND quận.

Xem chi tiết...

HNP - UBND quận Cầu Giấy vừa ban hành Thông báo số 58/TB-UBND về tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận năm 2019.

Xem chi tiết...

HNP - Tuyển dụng đội ngũ công chức cấp xã đảm bảo các yêu cầu về chất lượng, số lượng, đảm bảo cơ cấu chức danh công chức cấp xã, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của công chức cấp xã - đó là mục đích đặt ra trong Kế hoạch số 350/KH-UBND, ngày 14/3 của UBND huyện Mỹ Đức về tuyển dụng công chức xã năm 2019.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem