KHẢO SÁT TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH COVID-19 ĐẾN KINH TẾ- XÃ HỘI THỦ ĐÔ


Để kịp thời đánh giá những tác động của dịch Covid-19 đối với người dân trên địa bàn và đưa ra ý kiến đề xuất phù hợp cho UBND thành phố Hà Nội, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội vừa đưa ra phiếu khảo sát đánh giá.

Dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường, ngày càng lan rộng trên toàn cầu. Để đánh giá được những tác động, ảnh hưởng của dịch bệnh đến đời sống kinh tế - xã hội Thủ đô và đưa ra được những ý kiến đề xuất phù hợp cho UBND thành phố Hà Nội trong việc phòng chống dịch bệnh và ổn định tình hình kinh tế - xã hội trước mắt và có cơ chế chính sách hợp lý về lâu dài, chúng tôi rất cần sự hỗ trợ của Ông/Bà/Anh/Chị/Bạn trong việc cung cấp thông tin theo nội dung phiếu khảo sát được gửi dưới đây (mở các đường link gửi kèm).

Nếu là người dân sống trên địa bàn Hà Nội: https://bit.ly/3duwehF

Nếu là học sinh, sinh viên học trên địa bàn Hà Nội: https://bit.ly/2JpNkQl

Nếu là người lao động/quản lý trong doanh nghiệp/hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn Hà Nội: https://bit.ly/2QKpD9k

Trân trọng cảm ơn./.