HNP - Chiều 12/6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Đây là chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa Đại hội XIII của Đảng.

Xem chi tiết...

HNP - Sáng 12/6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị.

Xem chi tiết...

HNP - Với sự chỉ đạo sâu sát, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và thường xuyên có kế hoạch kiểm tra, giám sát cụ thể các khâu chuẩn bị, đến nay, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn quận Long Biên đã sẵn sàng.

Xem chi tiết...

HNP - 5 năm qua, Đảng bộ quận Thanh Xuân đã tích cực thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết TW 4 (khóa XI, XII), với Nghị quyết Đại hội đảng các cấp và thực hiện các chủ đề năm của Thành phố; kết hợp giữa chuyên đề toàn khóa với chuyên đề của từng năm, qua đó góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, giải quyết những vấn đề nổi cộm ở địa phương.

Xem chi tiết...

HNP - 5 năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các ngành, đoàn thể của huyện Thanh Trì đã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII). Qua đó, đã tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện với những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng, trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem