Thông tin đa phương tiện - Xem chi tiết

Nội dung Nghị quyết về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2014 (09:12 07/12/2013)