Thông tin đa phương tiện - Xem chi tiết

Giám đốc Sở Giao thông Vận tải trả lời về quản lý trật tự hè phố, điểm trông giữ xe (18:12 06/12/2017)