Thông tin đa phương tiện - Xem chi tiết

Tiếp tục rà soát Đề án vị trí việc làm để bố trí, sử dụng hợp lý cán bộ, viên chức và người lao động (16:05 09/05/2019)

Video khác