Kiểm tra công tác tuyên truyền, trang trí, cổ động trực quan phục vụ bầu cử (22:05 14/05/2021)

Video khác