Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp vì mục tiêu phát triển bền vững (22:09 17/09/2023)