Họp báo thông tin về Hội thảo khoa học Phát huy các giá trị, nguồn lực văn hóa xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại” (13:03 18/03/2023)