Nghiệm thu cấp thành phố Đề tài số 07 “Đánh giá kinh tế - xã hội Thủ đô nhiệm kỳ Đại hội XVI” (18:10 12/10/2019)