Thư viện Hà Nội hưởng ứng Ngày sách Việt Nam với chủ đề: “Sách – Nguồn tri thức vô tận” (23:04 18/04/2019)