Hà Nội biểu dương tập thể và cá nhân có thành tích phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên (11:03 05/03/2019)