Dự án Nhà máy nước mặt sông Đuống: Đóng góp vào quá trình đô thị hóa, hiện đại hóa Thủ đô (14:07 27/07/2018)