Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
404/BC-UBND 24/12/2019 Báo cáo kết quả thực hiện công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020
Còn hiệu lực
49/BC-UBND 21/02/2019 Về việc kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính theo kế hoạch được phê duyệt tại Quyết định số 8993/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
93/BC-BCĐHNQT 13/04/2018 Báo cáo tình hình thực hiện công tác Hội nhập quốc tế năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.
Còn hiệu lực
68/BC-UBND 23/03/2018 Báo cáo tình hình triển khai Chỉ thị số 38/CT-TTg về tăng cường thực hiện và khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do đã có hiệu lực trên địa bàn thành phố Hà Nội (giai đoạn 2015-2017).
Còn hiệu lực
33/BC-VP 15/08/2017 Về việc rà soát, đề xuất phưong án kiện toàn, tinh gọn các Ban chỉ đạo Thành phố.
Còn hiệu lực

Tổng số : 24 văn bản / 5 trang

Trang :