Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
232/KH-UBND 01/12/2020 Kế hoạch rà soát, sắp xếp, kiện toàn các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hà Nội theo các Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, 108/2020/NĐ-CP, 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ
Còn hiệu lực
228/KH-UBND 26/11/2020 Kế hoạch tổng kết 5 năm thực hiện Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 15/7/2016 của UBND Thành phố về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020
Còn hiệu lực
226/KH-UBND 19/11/2020 Kế hoạch triển khai Luật Thư viện và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật
Còn hiệu lực
225/KH-UBND 18/11/2020 Kế hoạch phát triển năng lượng tái tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025
Còn hiệu lực
223/KH-UBND 18/11/2020 Về việc thực hiện Kế hoạch số 206-KH/TU ngày 16/9/2020 của Thành ủy Hà Nội triển khai Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Còn hiệu lực

Tổng số : 1078 văn bản / 216 trang

Trang :