Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
06/CT-UBND 24/02/2021 Về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo cuộc Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
05/CT-UBND 23/02/2021 Về việc tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021
Còn hiệu lực
04/CT-UBND 09/02/2021 Về việc tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
03/CT-UBND 03/02/2021 Chỉ thị về thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
Còn hiệu lực
02/CT-UBND 26/01/2021 Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý phát triển nuôi trồng thủy sản, bảo vệ nguồn lợi và phòng, chống dịch bệnh thủy sản trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021
Còn hiệu lực

Tổng số : 120 văn bản / 24 trang

Trang :