Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
5257/QĐ-UBND 24/11/2020 Về việc sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 1 Điều 3 Quyết định số 1799/QĐ-UBND ngày 20/3/2017 của UBND Thành phố về việc thành lập Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
5228/QĐ-UBND 23/11/2020 Về việc phê duyệt khoản viện trợ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc (ủy quyền cho Quỹ Giao lưu văn hóa quốc tế Hàn Quốc) tài trợ cho Thư viện Hà Nội
Còn hiệu lực
5414/UBND-KT 18/11/2020 Về việc sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết.
Còn hiệu lực
225/KH-UBND 18/11/2020 Kế hoạch phát triển năng lượng tái tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025
Còn hiệu lực
223/KH-UBND 18/11/2020 Về việc thực hiện Kế hoạch số 206-KH/TU ngày 16/9/2020 của Thành ủy Hà Nội triển khai Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Còn hiệu lực

Tổng số : 1269 văn bản / 254 trang

Trang :