Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
22/CTr-UBND 02/02/2017 Chương trình công tác của UBND Thành phố năm 2017.
Còn hiệu lực
12/CTr-BCĐ 23/01/2017 Chương trình công tác năm 2017 của Ban Chỉ đạo 389/TP Hà Nội
Còn hiệu lực
01/CTr-TU 26/04/2016 Chương trình nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) tạo chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2016 - 2020.
Còn hiệu lực
08/CTr-TU 26/04/2016 Chương trình đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020.
Còn hiệu lực
02/CTr/TU 26/04/2016 Chương trình Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020.
Còn hiệu lực
04/CTr/TU 26/04/2016 Chương trình phát triển văn hóa-xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016-2020.
Còn hiệu lực
78/CTr-UBND 22/04/2016 Chương trình phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
60/CTr- UBND 18/03/2016 Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của thành phố Hà Nội năm 2016.
Còn hiệu lực
58/CTr-UBND 14/03/2016 Chương trình về An toàn, vệ sinh lao động thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020.
Còn hiệu lực
23/CTr-UBND 25/01/2016 Chương trình công tác năm 2016 của Ban Chỉ đạo 389/TP.
Còn hiệu lực

Tổng số : 16 văn bản / 2 trang

Trang :