Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
21/CTr/TU 14/05/2018 Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.
Còn hiệu lực
43/CTr-BCĐ 09/02/2018 Chương trình công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018
Còn hiệu lực
161/CTr-UBND 04/07/2017 Chương trình triển khai thực hiện Kế hoạch điều phối phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ giai đoạn 2017-2020 của thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
80/CTr-UBND 05/04/2017 Chương trình xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội năm 2017.
Còn hiệu lực
44/CTr-UBND 24/02/2017 Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 100/NQ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.
Còn hiệu lực
43/CTr-UBND 24/02/2017 Chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và Nghị quyết của HĐND Thành phố về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.
Còn hiệu lực
22/CTr-UBND 02/02/2017 Chương trình công tác của UBND Thành phố năm 2017.
Còn hiệu lực
12/CTr-BCĐ 23/01/2017 Chương trình công tác năm 2017 của Ban Chỉ đạo 389/TP Hà Nội
Còn hiệu lực
01/CTr-TU 26/04/2016 Chương trình nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) tạo chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2016 - 2020.
Còn hiệu lực
08/CTr-TU 26/04/2016 Chương trình đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020.
Còn hiệu lực

Tổng số : 22 văn bản / 3 trang

Trang :