Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
186/KH-UBND 14/08/2017 Kế hoạch sơ kết triển khai thực hiện Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 08/3/2016 của UBND Thành phố ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
187/KH-UBND 14/08/2017 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
185/KH-UBND 11/08/2017 Kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017.
Còn hiệu lực
184/KH-UBND 08/08/2017 Kế hoạch hội nhập quốc tế thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2020.
Còn hiệu lực
183/KH-UBND 07/08/2017 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND ngày 04/7/2017 của HĐND Thành phố quy định về việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn Thành phố Hà Nội được đưa vào sử dụng trước khi Luật phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực.
Còn hiệu lực
182/KH-UBND 03/08/2017 Kế hoạch kiểm tra về tổ chức, hoạt động hành nghề luật sư trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017.
Còn hiệu lực
181/KH-UBND 31/07/2017 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg, ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.
Còn hiệu lực
180/KH-UBND 27/07/2017 Về việc triển khai "Hỗ trợ xây dựng thương hiệu làng nghề" năm 2017
Còn hiệu lực
179/KH-UBND 26/07/2017 Kế hoạch xây dựng Chỉ số đánh giá năng lực điều hành của các Sở, cơ quan tương đương Sở, UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
177/KH-UBND 25/07/2017 Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực

Tổng số : 440 văn bản / 44 trang

Trang :