Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
5628/UBND-KGVX 03/12/2020 Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
08/CĐ-UBND 03/12/2020 Công điện khẩn của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về việc tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19
Còn hiệu lực
233/KH-UBND 03/12/2020 Kế hoạch tổ chức Hội nghị phối hợp hoạt động xây dựng địa bàn an toàn, đơn vị vững mạnh toàn diện và an toàn giao thông giữa thành phố Hà Nội với các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn năm 2021 - 2022
Còn hiệu lực
231/KH-UBND 01/12/2020 Kế hoạch thông tin, tuyên truyền thực hiện Quyết định số 489/QĐ-TTg, ngày 08/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
232/KH-UBND 01/12/2020 Kế hoạch rà soát, sắp xếp, kiện toàn các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hà Nội theo các Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, 108/2020/NĐ-CP, 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ
Còn hiệu lực

Tổng số : 5422 văn bản / 1085 trang

Trang :