Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
01/QĐ-TBGQKNTC 09/03/2021 Về việc thành lập Tổ công tác giúp việc cho Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
1066/QĐ-UBND 05/03/2021 Về việc cho phép chuyển đổi loại hình Văn phòng Thừa phát lại
Còn hiệu lực
52/KH-UBND 05/03/2021 Kế hoạch phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi (Giai đoạn 2021 - 2025)
Còn hiệu lực
1071/QĐ-UBND 05/03/2021 Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Trung tâm Bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp và Xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
1083/QĐ-UBND 05/03/2021 Về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bố sung) Hiệp hội Công Thương thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 1354 văn bản / 271 trang

Trang :