Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
88/KH-UBND 05/04/2021 Kế hoạch tổ chức thực hiện Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện
Còn hiệu lực
1564/QĐ-UBND 05/04/2021 Về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Sân khấu Hà Nội
Còn hiệu lực
1565/QĐ-UBND 05/04/2021 Về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Văn nghệ dân gian Hà Nội
Còn hiệu lực
1563/QĐ-UBND 05/04/2021 Phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Khuyến học quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
87/KH-UBND 05/04/2021 Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021
Còn hiệu lực

Tổng số : 5983 văn bản / 1197 trang

Trang :