Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
1119/UBND-ĐT 16/04/2021 Về việc triển khai thực hiện công tác thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải theo quy định tại Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/5/2020 của Chính phủ
Còn hiệu lực
287/TB-UBND 15/04/2021 Thông báo kết luận của Tập thể UBND Thành phố tại cuộc họp xem xét về nội dung "Đề án nghiên cứu, xây dựng khung cơ chế chính sách cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội"
Còn hiệu lực
1691/QĐ-UBND 12/04/2021 Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Gia Lâm
Còn hiệu lực
88/KH-UBND 05/04/2021 Kế hoạch tổ chức thực hiện Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện
Còn hiệu lực
922/UBND-ĐT 31/03/2021 Về việc phân công nhiệm vụ thực hiện các giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn theo Chỉ thị số 41/CT-TTg ngày 04/12/2020 của Thủ tướng chính phủ
Còn hiệu lực

Tổng số : 1226 văn bản / 246 trang

Trang :