Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
01/NQ/TU 03/12/2020 Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố (khóa XVII)
Còn hiệu lực
403/QĐ/TU 02/12/2020 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2020-2025
Còn hiệu lực
04/KH/TU 18/11/2020 Kế hoạch nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
01/CT/TU 12/11/2020 Chỉ thị về đẩy mạnh công tác chuẩn bị đăng cai Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 năm 2021 tại Thủ đô Hà Nội
Còn hiệu lực
02/KH/TU 06/11/2020 Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW, ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân
Còn hiệu lực

Tổng số : 93 văn bản / 19 trang

Trang :