Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
98/KH-UBND 12/04/2021 Kế hoạch tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội năm 2021
Còn hiệu lực
99/KH-UBND 12/04/2021 Kế hoạch phát triển ngành nghề nông thôn thành phố Hà Nội năm 2021
Còn hiệu lực
100/KH-UBND 12/04/2021 Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 32/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
1680/QĐ-UBND 12/04/2021 Về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phục vụ Đại hội XIII của Đảng
Còn hiệu lực
1691/QĐ-UBND 12/04/2021 Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Gia Lâm
Còn hiệu lực

Tổng số : 5994 văn bản / 1199 trang

Trang :