Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
08/CTr-TU 26/04/2016 Chương trình đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020.
Còn hiệu lực
02/CTr/TU 26/04/2016 Chương trình Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020.
Còn hiệu lực
04/CTr/TU 26/04/2016 Chương trình phát triển văn hóa-xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016-2020.
Còn hiệu lực
06/KH/TU 25/02/2016 Về việc tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) và Kế hoạch số 20-KH/TU, ngày 25/8/2011 của Thành ủy Hà Nội về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2011-2015.
Còn hiệu lực
31/CT-TU 16/09/2015 Về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.
Còn hiệu lực

Tổng số : 93 văn bản / 19 trang

Trang :