Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
112/BC-UBND 04/05/2021 Báo cáo phân tích Kết quả Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2020 của thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
28/BC-UBND 05/02/2021 Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính theo Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 26/2/2020 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
324/BC-UBND 11/11/2020 Báo cáo tổng kết Đề án "Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030"
Còn hiệu lực
735/BC/TU 25/09/2020 Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVI tại Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
158/BC-UBND 11/06/2020 Báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020 của thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 33 văn bản / 7 trang

Trang :