Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
155/QĐ-UBND 13/01/2022 Về việc giao nhiệm vụ tổ chức lập các đồ án Quy hoạch phân khu đô thị, tỷ lệ 1/2000 trong khu vực Đô thị vệ tinh Sóc Sơn. Địa điểm: huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
154/QĐ-UBND 13/01/2022 Về việc ban hành Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ của thành phố Hà Nội đến năm 2030
Còn hiệu lực
15/KH-UBND 12/01/2022 Kế hoạch thực hiện Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030
Còn hiệu lực
16/KH-UBND 12/01/2022 Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
17/KH-UBND 12/01/2022 Về việc tổ chức thi viết về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội lần thứ II (năm 2021-2022)
Còn hiệu lực

Tổng số : 6688 văn bản / 1338 trang

Trang :