Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
356/QĐ-UBND 24/01/2022 Về việc khen thưởng thành tích trong thực hiện công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn Thành phố, nhân dịp Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Dân số Việt Nam (1961-2021)
Còn hiệu lực
353/QĐ-UBND 24/01/2022 Về việc khen thưởng thành tích trong thực hiện các Đề án, Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật trong giai đoạn 2017-2021
Còn hiệu lực
28/KH-UBND 24/01/2022 Kế hoạch triển khai, thực hiện Quyết định số 1944/QĐ-TTg ngày 18/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030
Còn hiệu lực
27/KH-UBND 24/01/2022 Kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp số 03-CTr/BDVTU-BCSĐUBNDTP ngày 29/10/2021 giữa Ban Dân vận Thành ủy và Ban cán sự Đảng UBND Thành phố - năm 2022
Còn hiệu lực
64/TB-UBND 21/01/2022 Thông báo Đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội (Cập nhật 09 giờ 00, ngày 21/1/2022)
Còn hiệu lực

Tổng số : 7078 văn bản / 1416 trang

Trang :