Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
60/CTr- UBND 18/03/2016 Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của thành phố Hà Nội năm 2016.
Còn hiệu lực
58/CTr-UBND 14/03/2016 Chương trình về An toàn, vệ sinh lao động thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020.
Còn hiệu lực
23/CTr-UBND 25/01/2016 Chương trình công tác năm 2016 của Ban Chỉ đạo 389/TP.
Còn hiệu lực
17/CTr-UBND 20/01/2016 Chương trình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ, Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND ngày 01/12/2015 của HĐND Thành phố về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.
Còn hiệu lực
184/CTr-UBND 12/10/2015 Chương trình hành động triển khai kết quả Hội nghị về công tác đối ngoại của Thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 - 2015.
Còn hiệu lực

Tổng số : 44 văn bản / 9 trang

Trang :