Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
121/KH-UBND 18/05/2021 Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ Kế hoạch hóa gia đình của thành phố Hà Nội đến năm 2030
Còn hiệu lực
122/KH-UBND 17/05/2021 Kế hoạch nghiên cứu, đánh giá tác động của chính sách đề xuất trong hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi)
Còn hiệu lực
08/KH-HĐTĐKT 13/05/2021 Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua "An toàn thực phẩm" trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025
Còn hiệu lực
06/KH-HĐPHPBGDPL 12/05/2021 Kế hoạch đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2009 của Quốc hội và Nghị định số 32/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021
Còn hiệu lực
119/KH-UBND 10/05/2021 Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa đọc năm 2021
Còn hiệu lực

Tổng số : 1223 văn bản / 245 trang

Trang :