Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
2176/QĐ-UBND 17/05/2021 Về việc tặng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua Thành phố" năm 2021
Còn hiệu lực
122/KH-UBND 17/05/2021 Kế hoạch nghiên cứu, đánh giá tác động của chính sách đề xuất trong hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi)
Còn hiệu lực
2118/QĐ-UBND 12/05/2021 Về việc tặng Cờ Thi đua của Thành phố năm 2020 cho 05 xã, phường thuộc thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
06/KH-HĐPHPBGDPL 12/05/2021 Kế hoạch đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2009 của Quốc hội và Nghị định số 32/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021
Còn hiệu lực
05/CV-HĐPHPBGDPL 12/05/2021 Về việc đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân
Còn hiệu lực

Tổng số : 1417 văn bản / 284 trang

Trang :