Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
18/CTr/TU 19/01/2023 Chương trình hành động của Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 27/NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới
Còn hiệu lực
32/KH-UBND 19/01/2023 Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023
Còn hiệu lực
434/QĐ-UBND 18/01/2023 Về việc thành lập Đoàn kiểm tra công vụ và tiến hành kiểm tra công vụ năm 2023
Còn hiệu lực
431/QĐ-UBND 18/01/2023 Về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn Thành phố năm 2023
Còn hiệu lực
28/KH-UBND 18/01/2023 Kế hoạch tổ chức "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Quý Mão 2023, thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 8137 văn bản / 1628 trang

Trang :