Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
71/TB-UBND 14/01/2021 Về việc treo cờ Tổ quốc
Còn hiệu lực
252/QĐ-UBND 13/01/2021 Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua của ngành Nội vụ năm 2020
Còn hiệu lực
209/QĐ-UBND 12/01/2021 Về việc thành lập Tổ công tác thường trực tiếp công dân phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại Trụ sở Tiếp công dân thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
208/QĐ-UBND 12/01/2021 Về việc thành lập Tổ công tác phối hợp tiếp công dân phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương ở Hà Nội
Còn hiệu lực
08/KH-UBND 12/01/2021 Kế hoạch thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 khóa XI về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước"
Còn hiệu lực

Tổng số : 5592 văn bản / 1119 trang

Trang :