HNP - Ngày 20/4, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 06/KH-HĐTĐKT về tổ chức phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021-2025.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 19/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 105/KH-UBND về thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính (CCHC) nhà nước của thành phố Hà Nội năm 2021.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 20/4, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 04/KH-HĐTĐKT về tổ chức phong trào thi đua “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”, giai đoạn 2021-2025.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 20/4, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội có Kế hoạch số 05/KH-HĐTĐKT về tổ chức phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021-2025.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 19/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 106/KH-UBND về thực hiện chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021-2025.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem