HNP - Ngày 1/2, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 37/KH-UBND thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước năm 2023 của thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 31/1, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 613/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 của thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 1/2, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh ký ban hành Quyết định số 618/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh; việc thực hiện nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố về giải quyết đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh; việc thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo trên địa bàn Thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 30/1, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Văn bản số 219/UBND-TH về việc triển khai Nghị quyết số 05/NQ-CP ngày 9/1/2023 của Chính phủ về Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2022.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 31/1, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 612/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho UBND cấp huyện giải quyết một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của UBND Thành phố.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem