Hà Nội chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong quản lý cán bộ, công chức, viên chức (09:42 14/01/2021)


HNP - Ngày 12/01, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 98/UBND-NC về tiếp tục thực hiện việc tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ; việc tiếp nhận, xác minh thông tin phản ánh về công tác tổ chức cán bộ trên địa bàn thành phố.

Từ năm 2017 đến nay, UBND thành phố tập trung tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm tra công tác tổ chức cán bộ; tiếp nhận, xác minh thông tin phản ánh về công tác tổ chức cán bộ.
 
Kết quả thanh tra, kiểm tra cho thấy, các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố về cơ bản đã quán triệt và thực hiện đúng quy định của Nhà nước và thành phố về công tác tổ chức cán bộ; đồng thời, thực hiện việc đánh giá hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hằng tháng theo Quyết định số 3814-QĐ/TU, ngày 16/5/2018, của Thành ủy Hà Nội về ban hành khung tiêu chí đánh giá hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội.
 
Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại việc sử dụng lao động hợp đồng; quản lý, sử dụng biên chế; bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý chưa đúng quy định; còn có cơ quan, đơn vị chưa khắc phục triệt để tồn tại, thiếu sót từ các kỳ kiểm tra trước.
 
Để phát huy kết quả thực hiện việc tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc thanh tra của Bộ Nội vụ đối với thành phố Hà Nội trong quý III/2021; đồng thời, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh công tác tổ chức cán bộ đối với các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố, UBND thành phố yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ thị số của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp và các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố về việc tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong quản lý cán bộ, công chức, viên chức.
 
Thủ trưởng các sở và cơ quan tương đương sở; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc thành phố tiếp tục kiểm tra, giám sát, đôn đốc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc; thực hiện nghiêm nội quy, quy chế làm việc; thường xuyên rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế của cơ quan, quy trình giải quyết công việc, cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
 
Tiếp tục thực hiện thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ; tiếp nhận, xác minh thông tin phản ánh về công tác tổ chức cán bộ, xử lý vi phạm theo thẩm quyền (nếu có); sử dụng biên chế công chức, viên chức và lao động hợp đồng đúng quy định và chỉ tiêu được giao; thực hiện việc nâng bậc lương, việc lưu trữ hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo đúng quy định. Bố trí, sắp xếp, phân công nhiệm vụ phù hợp đối với cán bộ, công chức, viên chức theo đúng đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt. Thường xuyên rà soát điều kiện tiêu chuẩn bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó. Bảo đảm phát hiện kịp thời; khắc phục tồn tại, thiếu sót; xử lý nghiêm theo quy định hiện hành.

Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t