Quy định phối hợp trong giải quyết thủ tục đăng ký lại khai sinh (15:16 05/12/2020)


HNP - Ngày 2/12, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 5608/UBND-NC về phối hợp trong giải quyết thủ tục đăng ký lại khai sinh giữa cơ quan công an và cơ quan đăng ký hộ tịch.

Công văn nêu rõ, ngày 28/5/2020, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 04/2020/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch. Ngày 4/9/2020, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 1872/QĐ- BTP về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch trong nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp. Khoản 4 Điều 9 Thông tư số 04/2020/TT-BTP và mục 17, phần II thủ tục hành chính thực hiện tại cấp xã, Quyết định số 1872/QĐ-BTP có trình tự, thủ tục xác minh của cơ quan công an trong thủ tục đăng ký lại khai sinh như sau: “Trường hợp giấy tờ của người yêu cầu đăng ký lại khai sinh không có thông tin chứng minh quan hệ cha, mẹ, con thì cơ quan đăng ký hộ tịch có văn bản đề nghị cơ quan công an có thẩm quyền xác minh. Trường hợp cơ quan công an trả lời không có thông tin thì cơ quan đăng ký hộ tịch cho người yêu cầu đăng ký lại khai sinh lập văn bản cam đoan về thông tin của cha, mẹ... và xác định nội dung khai sinh theo văn bản cam đoan”.
 
Trong thời gian UBND thành phố xem xét, ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế Quyết định số 4304/QĐ-UBND và quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính thay thế Quyết định số 805/QĐ-UBND, để thực hiện khoản 4 điều 9 Thông tư số 04/2020/TT-BTP và mục 17 Quyết định số 1872/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp, UBND thành phố giao Công an thành phố chỉ đạo công an các quận, huyện, thị xã, công an các xã, phường, thị trấn và các đơn vị liên quan phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã, UBND các xã, phường, thị trấn trong việc tiếp nhận văn bản xác minh, thực hiện xác minh thông tin chứng minh quan hệ cha, mẹ, con và có văn bản trả lời xác minh trong thời hạn 20 ngày làm việc. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố chỉ đạo, giải quyết.

Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật