Phê duyệt nội dung văn kiện Dự án "Nâng cao năng lực vận động chính sách thúc đẩy tiếp cận các công trình công cộng cho người khuyết tật" (10:01 07/07/2020)


HNP - Ngày 29/6, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2840/QĐ-UBND về việc phê duyệt nội dung văn kiện Dự án "Nâng cao năng lực vận động chính sách thúc đẩy tiếp cận các công trình công cộng cho người khuyết tật" do Quỹ Abilis Phần Lan tài trợ cho Hội Người khuyết tật quận Tây Hồ.

Dự án được thực hiện trong vòng 6 tháng, kể từ khi được phê duyệt, với mục tiêu: Vận động chính quyền địa phương thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật trên địa bàn quận Tây Hồ giai đoạn 2013-2020. Cải thiện việc tiếp cận công trình công cộng cho người khuyết tật.

Kết quả chính của dự án: 18 người khuyết tật được tập huấn về quy chuẩn kỹ thuật đường tiếp cận cho người khuyết tật; nâng cao nhận thức của cộng đồng, thúc đẩy tạo môi trường tiếp cận cho người khuyết tật; Nâng cao năng lực cho người khuyết tật và tổ chức người khuyết tật thông qua khảo sát các công trình công cộng về tính tiếp cận; Cải tạo, sửa chữa đường dốc dẫn lên tầng 1 của 02 công trình công cộng (công trình trụ sở, nhà văn hóa phường) để có đường tiếp cận cho người khuyết tật sử dựng.

Tổng giá trị dự án: 68.260.000 VNĐ, tương đương 2.638EUR, trong đó: 2.387 EUR, tương đương 61.760.000 VNĐ do Quỹ Abilis/Phần Lan tài trợ; 251EUR, tương đương 6.500.000 VNĐ do Hội Người khuyết tật quận Tây Hồ cân đối đóng góp bằng máy vi tính sẵn có (không sử dụng vốn từ ngân sách Thành phố).

UBND quận Tây Hồ chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND thành phố Hà Nội về tính chính xác, tính hợp pháp của nội dung hồ sơ xin tiếp nhận Dự án viện trợ; Chỉ đạo, hướng dẫn và giám sát việc tiếp nhận Dự án đảm bảo hiệu quả, đúng đối tượng, không mang tính thương mại, tuân thủ các quy định pháp luật và Thành phố về quản lý viện trợ phi Chính phủ nước ngoài và các quy định liên quan. Đồng thời, hướng dẫn việc cấp phép cải tạo, sửa chữa các công trình công cộng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người khuyết tật sử dụng theo quy định của pháp luật.

Hội Người khuyết tật quận Tây Hồ có trách nhiệm thực hiện Dự án đảm bảo hiệu quả, đúng đối tượng, đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, tuân thủ các quy định pháp luật và Thành phố về quản lý viện trợ phi Chính phủ nước ngoài và các quy định liên quan;  Thực hiện đúng quy định pháp luật và Thành phố về cải tạo, sửa chữa các công trình công cộng nhằm tạo điều kiện tiếp cận thuận lợi cho người khuyết tật trên địa bàn quận Tây Hồ, đảm bảo khớp nối đồng bộ với các dự án liên quan.

Các Sở, ngành và đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp và cộng tác chặt chẽ với Chủ dự án để triển khai tiếp nhận Dự án hiệu quả, đảm bảo đúng quy định pháp luật và Thành phố.


Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t